En annan värld är möjlig!

SAC - byggd på lokala samorganisationer

Är du nyfiken på syndikalismen i Sverige?

Vi människor är mer lika varandra än olika. Vi har alla mer eller mindre samma behov och borde därför göra bäst i att samarbeta istället för att konkurrera. Demokrati är konsten att samarbeta trots att vi har olika åsikter.

Idag styrs vårt samhälle av kapitalismen vilket gör att det finns två olika klasser, de som äger och vi som arbetar. Kraftigt förenklat består intressekonflikten i att ledningen vinner på att beordra en minimal personalstyrka att arbeta maximalt antal timmar per dag till en minimal betalning, medan de anställdas intresse är raka motsatsen. Vi som tvingas sälja vår arbetskraft tjänar på att bjuda motstånd, flytta fram våra positioner och öka vårt inflytande på arbetsplatsen. Klasskampen är en ständigt pågående maktkamp mellan de som äger och köper arbetskraft och vi som inte har annat än vår arbetskraft att sälja.

Klasskampens centrala arena är arbetsplatserna!

Syndikalismen går ut på att organisera anställda i alla branscher för omedelbara förbättringar av villkoren. Med ordet anställda menas i detta fall alla löntagare utom cheferna. Syndikalistiska fackföreningar bygger på medlemsdemokrati och solidaritet. De är oberoende från alla religiösa och politiska organisationer. Syndikalismens demokratiska ledstjärna är att alla som berörs av beslut ska ha rätt att påverka besluten. Den långsiktiga visionen är att demokratisera arbetsplatserna och införa ekonomisk demokrati för att därigenom bygga ett jämlikt samhälle.

SAC - byggd på lokala samorganisationer

I Sverige är syndikalismen representerad genom framförallt Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). SAC grundades år 1910 och står i skarp kontrast till de svenska fackförbunden inom LO, TCO och Saco som i hög grad präglas av toppstyre, centralism, pampvälde och partilojalitet. SAC är politiskt obunden. Syftet är att ena arbetare som klass, inte att ena en särskild politisk grupp eller yrkeskategori.

Som medlemmar bestämmer du och dina arbetskamrater själva vad ni vill kämpa för och hur. I SAC är det vi på golvet som är facket. SAC är alternativet bortom de centralstyrda facken och vi välkomnar alla yrkesgrupper, inklusive tjänstemän.

SAC:s organisationsstruktur

SAC består av lokala samorganisationer (LS). LS uppgift är att samorganisera den fackliga verksamheten i alla branscher på orten. Du blir medlem i den LS som omfattar orten du arbetar på. Alla medlemmar i LS har rösträtt på medlems- och årsmöten och det är LS som har rösträtt på SAC:s kongress. LS primära funktion är att främja medlemmarnas organisering i driftsektioner.

En driftsektion är en lokal fackförening för alla yrken på en arbetsplats utom cheferna. Driftsektionen är ett forum i vilket arbetskamrater snackar ihop sig kring vad som behöver förändras på arbetsplatsen och ett redskap för att genomdriva förändringen. Målet är att bygga en gemenskap bland en majoritet av de anställda som står upp för varandra gentemot de som styr över arbetsplatsen. Genom att organisera oss tillsammans med arbetskamrater av olika könsidentitet, religion, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller politisk åsikt övar vi oss själva och varandra i tolerans och ödmjukhet.

Två vårdarbetare som bär rödsvart knapp
Illustration: Fanny Hökby

Syndikalister använder begreppet driftsektion för att den långsiktiga visionen är att personalen ska överta driften av företaget. Den basdemokrati och federalism som praktiseras inom fackföreningen idag ger en fingervisning om hur samhällsekonomin kan förvaltas i framtiden. De som gör jobbet ska förvalta arbetsplatserna. SAC anser att den enda legitima arbetsledningen är den ledning som de arbetande själva har valt, som följer riktlinjer från golvet och som omedelbart kan avsättas underifrån i enlighet med demokratiska principer.

På kort sikt verkar driftsektionerna för en mer hälsosam arbetsmiljö, trygga anställningar, högre löner, bättre balans mellan jobb och fritid och andra omedelbara förbättringar. På lång sikt är målet att arbetare tillsammans bestämmer över sin arbetsplats. Det långsiktiga målet för syndikalismen är att införa ekonomisk demokrati i hela samhället.

Demokrati vs. diktatur.

På dagens arbetsplatser råder ekonomisk diktatur även om det politiska systemet formellt är demokratiskt. De anställda är skyldiga att lyda en chefs- eller ägarklass som de inte har röstat fram och inte heller har rätt att styra eller avsätta. Därtill berikar sig chefer och företagsägare på de anställdas arbete.

Diktaturen på arbetsplatserna vilar på utnyttjandet av arbetarklassens produktiva och skapande verksamhet. Men det är samtidigt vår skapande förmåga som kan frambringa en ny samhällsordning. Ekonomisk demokrati skulle göra det möjligt att producera för mänskliga behov, istället för fåtalets vinst. Ekonomisk demokrati lägger grunden för ett jämlikt samhälle, ett klasslöst samhälle. Det skulle innebära en grundläggande samhällsomvandling.

Men en syndikalist är först och främst en god arbetskamrat. Vi förväntar oss att alla medlemmar agerar solidariskt på jobbet. Vi kräver dock inte att alla ska tycka och tänka likadant. Syndikalismen avvisar dogmer och sekterism. SAC är en organisation för alla arbetare som samhällsklass och är ett redskap i kampen för dagskrav och för att förändra samhället i grunden. I den fackliga kampen verkar syndikalister för bredast möjliga solidaritet bland arbetskamrater.

Illustration av arbetare som krokar arm. Lila och vit.
Illustration av Iso Lindh

Tillsammans kan vi ta över

Om ekonomisk demokrati införs, får det även en enorm betydelse för klimatet och ekosystemen och är därför även en räddningsaktion för ekosystemen. Om vi tillsammans får bestämma över våra arbetsplatser demokratiserar vi hela det ekonomiska samhällssystemet, viket är kravet för en snabb omställning till en mer hållbar produktion i mänsklighetens och planetens tjänst. Det är i produktionen av varor och tjänster som vi gör störst skada på planeten, men det är även i vår roll som producenter av varor och tjänster som vår klass utgör en reell maktfaktor i samhället.

”Tag er i akt! Reta inte detta folk som producerar allt och som bara behöver stå still för att bli fruktansvärt.”

Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749–1791)

Som medlem i SAC får du inte endast ett starkt arbetsrättsligt skydd. Vi erbjuder även kurser, material och digitala verktyg för att ge dig vad du behöver för att kunna organisera med dina arbetskamrater på er arbetsplats. Syndikalismen är en internationell rörelse. SAC har systerorganisationer över hela världen. Som medlem tillgängliggörs därmed ett stort kontaktnät av kamrater över hela Sverige och övriga världen. Ett kamratskap som inte kräver personlig vänskap utan som har solidariteten som bindande kitt.

Så gå med du också i en fackförening som alltid står på de anställdas sida och som aktivt strävar efter en värld av fria och jämlika människor. Gå med i SAC!

Erik Bonk
Generalsekreterare


Vill du veta mer om driftsektioner?
Vill du veta mer om organisering?