SAC:s lokala fackklubb – Driftsektionen

Röd och svart flagga

Driftsektionens ABC: Del 1 av 3 – Varför bilda sektioner?

En syndikalistisk driftsektion är en lokal fackförening på arbetsplatsen. Sektionen är öppen för alla anställda utom cheferna. Våra sektioner är en maktbas för att förändra arbetsplatserna och samhället i stort.

SAC:s driftsektioner motsvarar LO:s fackklubbar. Ordet drift syftar på att den långsiktiga visionen är att personalen ska överta driften av arbetsplatsen. Syndikalister använder ofta den kortare beteckningen sektion. På kort sikt verkar sektioner för omedelbara förbättringar: en hälsosam arbetsmiljö, trygga anställningar, högre löner, bättre balans mellan jobb och fritid/familj etc. Sådana framsteg förutsätter en systematisk organisering på arbetsplatsen.

Att organisera en arbetsplats innebär att kollegor utvecklar och använder sin kollektiva styrka på ett systematiskt sätt. Organiseringen kan delas in i tre dimensioner:

  1. Bygga en formell driftsektion.
  2. Utveckla en rörelse.
  3. Mobilisera till kamp och förhandlingar. Framgångsrika förhandlingar är finalen på en lyckad organiseringsprocess.

Den formella dimensionen

Här fokuserar jag på dimension 1, den formella dimensionen. Dimension 2 och 3 (den fackliga rörelsen och kampen) har redan blivit belysta i en artikelserie av Erik Bonk. Syndikalister bygger en formell driftsektion för att ge stadga åt rörelsen, för att överbrygga kampens lågkonjunkturer.

Två kyrktorn och en uppslagen bok med en pensel ska illustrera Kulturförvaltningen i Ystads driftsektion
Kulturförvaltningen i Ystads driftsektion drev framgångsrikt igenom ett fall som ledde till seger i Arbetsdomstolen hösten 2020.

Minst tre arbetskamrater

Du och dina arbetskamrater blir medlemmar i SAC genom att ansluta er till en Lokal samorganisation (LS) som omfattar er arbetsort. En sektion kan bildas om det finns minst tre medlemmar på en arbetsplats. Medlemmarna håller ett konstituerande möte, antar stadgar för sektionen och väljer en styrelse. Det finns grundstadgar för alla sektioner som kan kompletteras och anpassas efter hur situationen ser ut lokalt.

En sektion kan omfatta en arbetsplats eller flera sammanhängande arbetsplatser. Sektionens omfattning definieras av sektionen själv. Sektionens motpart kan vara en eller flera arbetsgivare. Det beror på hur produktionen av varor eller tjänster ifråga är strukturerad.

Självstyrande

I rättsliga termer är sektionen en ideell förening. Det är en juridisk person som har rätt att förhandla enligt medbestämmandelagen (MBL), vidta fackliga stridsåtgärder och ingå avtal. Enligt våra stadgar är sektionen självstyrande i lokala angelägenheter och tillämpar direkt demokrati. Sektionen beslutar om den ska vidta strejk, blockad eller andra stridsåtgärder. Lokal stridsrätt kallas det.

Logotyp för driftsektionen i Zalandos lager i Brunna. En orange triangel och texten ZADS, Zalandoarbetares driftsektion.
I Zalandos lager i Brunna finns en stor driftsektion med ungefär 100 medlemmar. Just nu, i juni 2021, kämpar de för en dräglig arbetsmiljö.

Sektionen är ett forum och redskap. Det är ett forum i vilket arbetskamrater snackar ihop sig kring vad som behöver förändras på arbetsplatsen och ett redskap för att genomdriva förändringen.

Genom sektionen kan du och dina arbetskamrater ena personalen och skapa en bättre arbetsplats för alla. Det förutsätter att ni organiserar en facklig gemenskap, en trygg utgångspunkt för att förbättra villkoren. Kamraterna i er LS hjälper till med kurser, forum för erfarenhetsutbyte, framställning av agitationsmaterial och andra insatser som gör organiseringen möjlig.

Frågor som förenar

Genom sektionen reser ni fackliga krav och riktar kollektiva påtryckningar mot arbetsgivarsidan för att genomdriva kraven. Ni driver de frågor som ni bedömer kan ena personalen och använder metoder som involverar många arbetskamrater eller åtminstone har ett brett stöd. Ni väljer de strider som ni har bäst chanser att vinna och med fackföreningen i ryggen har ni beslutanderätten i era händer.

Vid strejk eller andra konflikter som medför lönebortfall får syndikalister stridsunderstöd. Varje LS har en lokal stridsfond som kompletteras av SAC:s gemensamma stridsfond. Understödet täcker inte lönebortfallet till hundra procent men ska hjälpa dig och dina arbetskamrater att genomföra en lyckad strid.

I artikelseriens andra del ska vi titta närmare på hur sektioner fungerar. Den tredje och sista delen berör vad sektioner kan uppnå på arbetsplatserna.

Rasmus Hästbacka
Tf facklig samordnare och medlem i Umeå LS av SAC

Här kan du läsa del 2

Artikelserien bygger på en grundbok som Umeås lokala samorganisation (LS) av SAC ger ut hösten 2021. Vill du starta en sektion på jobbet? Kontakta LS på din arbetsort för att gå kurser i organisering. Be om hjälp med att värva kollegor och komma igång. LS kan i sin tur ta hjälp av kamrater på central nivå.